• Sutarties atsisakymas (Prekių gražinimas)
  • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 dienų nuo Prekių perdavimo-priėmimo dienos atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes). Norėdamas grąžinti prekę (es) Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra Pirkėjui pageidavus (informavus pardavėją el. paštu uzsakymai@smailer.lt) atsiunčiamas elektroniniu paštu ir pateikti jį, pilnai užpildytą, kartu su grąžinama preke(ėmis). 
  • Jeigu gražinimo dokumento privalomieji laukai (Prekių̨ gražinimo priežastis, gražinamų prekių̨ PVM sąskaitos faktūros nr. ir data, gražinamų prekių̨ užsakymo nr. ir kt.) nėra pilnai užpildyti Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą Prekę ir grąžinti dokumentus.
  • Pirkėjas (vartotojas) nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo dienos privalo grąžinti Prekes Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui ir Pardavėjo nėra kompensuojamos.
  • Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus tokiu būdu, kokiu Pirkėjas sumokėjo už Prekes. Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nekompensuojamos ir negrąžinamos.
  • Pardavėjas turi teisę sustabdyti pinigų už Prekes grąžinimą tol, kol Pirkėjas Pardavėjui nepristato grąžinamų Prekių.
  • Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti Sutarties (grąžinti Prekes) tik tuo atveju, jeigu Prekės nebuvo naudotos, nėra sugadintos, neturi dėvėjimo ar nusidėvėjimo požymių, Prekių išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
  • Grąžinamos Prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, Prekių originali pakuotė privalo būti nesugadinta (išskyrus tiek, kiek buvo būtina Prekę apžiūrėti), švari, geros prekinės išvaizdos. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini grąžinamai nekokybiškai Prekei (išskyrus Prekės sugadinimą).
  • Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo (vartotojo) grąžinamų Prekių ir negrąžinti pinigų, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytų Prekių grąžinimo sąlygų (reikalavimų).
  • Prekės keičiamos aukščiau nurodytu būdu ir sąlygomis, t.y. Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atsisakius Sutarties dėl konkrečių Prekių (grąžinus Prekes) ir Taisyklėse nustatyta tvarka sudarius Sutartį dėl naujų Prekių.

 • Prekių garantija ir nekokybiškų prekių gražinimas 
  • Jei Prekių aprašymuose nėra nurodytas Pardavėjo/Prekių gamintojo suteiktas garantijos terminas, Prekėms taikomi įstatyminiai garantiniai terminai – 24 mėn. Pardavėjo/Prekių gamintojo suteikta Prekių garantija (sąlygos), Prekių naudojimo sąlygos nurodomos (detalizuojamos) Pirkėjui išduotose Prekių gamintojo garantiniuose dokumentuose ir/ar Prekių etiketėse.
  • Pardavėjas garantinio termino metu el. paštu uzsakymai@smailer.lt gavęs Pirkėjo rašytinį prašymą dėl nekokybiškų Prekių grąžinimo (privalo būti pridedami Prekių įsigijimo dokumentai, nuotraukos įrodančios Prekių nekokybiškumą/trūkumus) ir įsitikinęs Prekių nekokybiškumu, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas Prekes ir, Pirkėjo pasirinkimu, pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis, grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus ar esant gamintojo garantijai, pašalinti Prekių trūkumus (Pirkėjo pasirinkimu).
  • Esant pagrįstam Pirkėjo prašymui, šalys susitaria dėl grąžinamų nekokybiškų Prekių pristatymo būdo ir vienos iš aukščiau, nurodytų Pirkėjo pasirinkimo teisių įgyvendinimo. Prekės Pardavėjo savo sąskaita atsiimamos Pirkėjo rašytiniame prašyme nurodytu adresu.
  • Pirkėjas negali pasinaudoti Prekių garantija dėl mažareikšmių Prekių trūkumų, o taip pat tais atvejais, jei kartu su Preke nepateikia pirkimo ir garantinių dokumentų (jei tokie buvo išduoti). Prekių garantija negalioja, jei Prekių trūkumai atsiranda pažeidus Prekių naudojimo sąlygas, kitas garantines sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, jei trūkumai atsiranda ne dėl įprastinio Prekių naudojimo (sulaužant, suplėšant Prekes, nesilaikant Prekių priežiūros ar eksploatacijos reikalavimų ir t.t.).
  • Prekių, kurioms galioja gamintojo garantiniai įsipareigojimai dėl trūkumų šalinimo, trūkumų šalinimas atliekamas Pardavėjo nurodytuose gamintojų atstovybėse, apie kuriuos Pirkėjas informuojamas Prekių perdavimo Pirkėjui metu ar išankstinio pranešimo apie atsiradusius Prekių trūkumus metu.